Zápis do ZŠ

Zápis do ZŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd školního roku 2023/2024 se bude konat v termínu od 13. dubna do 14. dubna 2023. Registrování žádostí bude možné od 13. března 2023.

V případě dotazů kontaktujte Lucii Lavičkovou, tel.: 386 801 508, e-mail: LavickovaL@c-budejovice.cz.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 13. 4. do 14. 4. 2023) o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Zápis žáků do základních škol ve městě České Budějovice (c-budejovice.cz)

Jak zápis probíhá?

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Vydávání žádostí

13. 3. 2023 – 9. 4. 2023

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen „žádost“) je možné získat třemi způsoby v období vydávání žádostí (13. 3. – 9. 4. 2023):

A. Vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti

Na internetové adrese: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

B. Vyplnění formuláře žádosti v základní škole

Na každé ZŠ pouze ve dnech zápisu dne 13. a 14. dubna 2023.

C. Vyplnění formuláře žádosti na OŠT

v případě dotazů k vyplnění formuláře se může zákonný zástupce – rodič, obrátit telefonicky v úředních dnech pondělí a středa od 9-11 hod. a 13-15 hod. na odbor školství a tělovýchovy paní Lucii Lavičkovou tel: 386 801 508.

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo zdravotního pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Nastavení internetového prohlížeče Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Microsoft Edge, Google Chrom, Opera, Safari a další HTML5 kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči nesmí být zakázaný javascript a cookies soubory. Pokud se vám vyplnění žádosti nedaří, zkuste použít jiný internetový prohlížeč, než obvykle používáte.

Příjem žádostí – zápis

V období 13. 4. 2023 – 14. 4. 2023

Příjem žádostí – osobní podání – probíhá v tomto termínu na jednotlivých základních školách. Na každé základní škole pouze ve dnech zápisu dne 13. a 14. dubna 2023, dle informací zveřejněných na webových stránkách příslušné školy. · Informujte se na adrese: https://zapiszscb.c-budejovice.cz o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

· Podání žádosti: Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

· V případě nepříznivé epidemiologické situace bude možné přihlášku doručit následujícími způsoby:

  • o do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  • o e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • o poštou,
  • o osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

· Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

· Odpovědnému pracovníkovi ZŠ předložte řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce).

· Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně a odevzdat žádost v papírové podobě.

· Ve dnech zápisu je možné vyplnit žádost o přijetí dítěte přímo na vybrané základní škole.

· Neúplně či chybně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem(kou) školy doplněna, je důvodem pro zastavení správního řízení.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

Přijímací řízení

do 30 dní od zápisu

Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem ZŠ jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

  • · e-mailem,
  • · datovou schránkou,
  • · písemným doručením.,
  • · telefonicky,
  • · prostřednictvím SMS.

Uvedené informace se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebudou týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.

Ohledně informací přijímacího řízení, věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vaší emailové nebo datové schránce, jejíž adresu jste základní škole poskytli pro komunikaci s Vámi.

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele(ky) školy o nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města České Budějovice je to tedy Krajský úřad Jihočeského kraje.