Zápis do MŠ

Děkujeme všem za zájem o naší školku, máme všechna místa obsazená.
Pokud nám napíšete email, zařadíme si Vás mezi náhradníky – msnerudova@email.cz


Zápis do mateřských škol pro školní rok 2024/2025 se bude konat v termínu od 6. května – 7. května 2024

Vydávání  elektronických žádostí :  5. 4. – 3. 5. 2024
žádost je dostupná k vyplnění a následnému tisku na internetové stránce – https://zapismscb.c-budejovice.cz

ZÁPIS – příjem vyplněných žádostí na MŠ:  6. 5. – 7. 5. 2024
Osobní příjem žádostí v MŠ Nerudova je od 8:00  do 11:30 a od 12:30 do 16:30


 

 


Informace k zápisu 2024/2025:

Zápis do MŠ bude pro rok 2024/2025 probíhat dne následujících propozic.

1/ Vyplnění žádosti na stránkách města (žádost je třeba následně vytisknout, podepsat a opatřit Příloha č.1 – Vyjádření dětského lékaře razítkem)

2/ Předání žádosti do vybrané MŠ (osobně, poštou – doporučeně, datovou schránkou či e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem), v případě podání žádostí do více MŠ může být Příloha č.1. – Vyjádření lékaře, pouze kopie)

3/ Čekání na rozhodnutí:

 1. v případě přijetí se zákonný zástupce dostaví na MŠ, která ho kontaktovala, k přijetí „Rozhodnutí o přijetí“. Zároveň s sebou přinese originál Přílohy 1 – vyjádření dětského lékaře, aby byla nahrazena kopie. V případě že byly podány žádosti na další MŠ, podepíše, zpětvzetí těchto žádostí
 2. v případě nepřijetí dítěte vám bude „Rozhodnutí o nepřijetí“ nebo „Usnesení o zastavení řízení“ (při zpětvzetí) doručeno dle Vašeho výběru (osobně, datovou schránkou či e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem)

Povinnost předškolního vzdělávání – ve školním roce 2024/2025 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31. 8. 2024, tj. děti narozené do 31. 8. 2019.

S účinností od 3. 3. 2017 platí OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice. Na území statutárního města se pro zřizované samostatné mateřské školy i pro mateřské školy při základních školách stanovuje školský obvod správní území města České Budějovice.

Nezáleží na pořadí přijetí žádosti, děti jsou přijímány do MŠ na základě stanovených kritérií.

Vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ NERUDOVA

Samostatné vygenerování žádosti z webu http://zapismscb.c-budejovice.cz  ve dnech 5. 4. – 3. 5. 2024,

Žádost vytvoříte vyplněním formuláře, který uložíte jako datový soubor ve formátu pdf. Tento formulář MÁTE MOŽNOST následně vytisknout (Pro podání žádosti je nutný podpis zákonných zástupců a Příloha č. 1, vyplněná a podepsaná dětským lékařem.)

nebo

v případě nutnosti se můžete obrátit telefonicky na odbor školství a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, p. Lenka Baldíková tel. 386 801 510 – v úředních hodinách pondělí a středa 9 – 11 hod. a 13 – 15 hod.

případně

vygenerování žádosti v MŠ na adrese Nerudova 53, v pondělí – dne 15. 4. 2024, v časovém rozmezí 09:00-13:00 hod.  S sebou OP zákon. zástupce a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.

Důležité informace

Pro vyplnění žádosti o přijetí dítěte do MŠ můžete využít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotního pojištění, popřípadě vytvořit vlastní 10místný číselný kód.

 • Dítě můžete přihlásit max. do tří MŠ.
 • Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.
 • Registraci v systému je nutné provést vždy, tedy i v případě, že jste žádost registrovali již v loňském roce.
 • Registrace a vyzvedávání žádostí je možná pouze v uvedeném termínu, ne dříve ani po daném termínu.
 • Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy (pouze do 3. 5. 2024) nebo pro sledování žádosti v době Přijímacího řízení.
 • Pokud si žádost vytisknete (nejlépe oboustranně) sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování.
 • Preference na žádosti – pořadí preferencí MŠ není možné po vygenerování žádosti měnit. Doporučujeme pořadí preferencí MŠ dobře zvážit.

Přijímání vyplněných žádostí pro MŠ NERUDOVA:

Vyplněnou a podepsanou žádost doručte ve dnech 6. 5. – 7. 5. 2024 jednou z níže uvedených variant

 1. Osobní příjem žádostí: V pondělí 6.5. a úterý 7. 5.2024
            od
  8:00  do 11:30 a od 12:30 do 16:30
 1. datovou schránkou (soukromé osoby) identifikátor MŠ Nerudova: ef6kvj7
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) msnerudova@email.cz 
 3. poštou – doporučeně (rozhodující je datum podání na poštu)

Rodič  mateřské škole předloží:

 1. vyplněnou  žádost o přijetí včetně potvrzené přílohy od lékaře – neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – Příloha č. 1.)
 2. prostou kopii rodného listu dítěte
 3. doklad o trvalém bydlišti dítěte

Přijímací řízení:

 • Do 30 dní od zápisu, nejpozději do 7. 6. 2024. skončí správní řízení pro zápis do MŠ (zpřístupnění sledování žádostí zákonnému zástupci).
 • Ředitelka MŠ bude při rozhodování postupovat na základě zveřejněných kritérii.
  • Trvalý pobyt dítěte
   • v Českých Budějovicích: 1500 bodů
   • mimo České Budějovice: 0 bodů
  • Rok věku dítěte
   • pětiletí (předškoláci -musí být přijati VŽDY v rámci stanoveného školského obvodu České Budějovice) 1200 bodů
   • čtyřletí:800 bodů
   • tříletí: 400 bodů
  • Den věku dítěte v roce
   • za každý den k 31. 8. 2024: 0.5 bodu
  • Sourozenec
   • již navštěvuje naši MŠ a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2024: 90 bodů
   • nenavštěvuje naši MŠ: 0 bodů
 • Odvolání proti Rozhodnutí ředitelky MŠ – postup podle poučení, které bude součástí rozhodnutí.
 • O přijetí žáků do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

První rozhodnutí o přijetí bude MŠ vadávat již od 13.5. dětem na prvních místech dle výše uvedených kritérií.

Po přijetí informace o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zákonný zástupce dostaví na MŠ, která ho kontaktovala, k přijetí „Rozhodnutí o přijetí“. Zároveň s sebou přinese originál Přílohy 1 – vyjádření dětského lékaře, aby byla nahrazena kopie. V případě že byly podány žádosti na další MŠ, podepište, prosím, zpětvzetí těchto žádostí – z důvodu vyloučení duplicitních přijetí na dalších MŠ.

V případě nepřijetí dítěte vám bude „Rozhodnutí o nepřijetí“ nebo „Usnesení o zastavení řízení“ (při zpětvzetí) doručeno dle Vašeho výběru

Nahlédnutí do spisu a seznámení s podklady: 

 • Od 20. 5. 2024 můžete pod vygenerovaným číselným kódem sledovat postup žádosti Vašeho dítěte v průběhu přijímacího řízení na internetové adrese – https://zapismscb.c-budejovice.cz

 

Možnost zákon. zástupců nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tuto možnost si můžete objednat telefonicky na tel. čísle 601 389 387.

Zveřejnění seznamu přijatých dětí: 

7.6.2024  na web stránkách MŠ a na vývěsce MŠ.

 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali právě naši MŠ, těšíme se na viděnou.


Přihláška ke stravování – vzor

Vyjádření lékaře – příloha k žádosti o přijetí do MŠ – vzor

Žádost o přijetí do MŠ mimo řádný zápis – vzor

EVIDENČNÍ LIST PRO DITĚ – vzor