AKTUÁLNĚ KE COVID-19

Prosíme všechny, kteří se rozhodnou pro docházku do MŠ. 
Aby si přihlásili stravu, přes aplikaci STRAVA.cz 

Otázky k TESTOVÁNÍ- NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY


V platnosti je  Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání, které zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, ve všech vnitřních prostorech staveb a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Toto se netýká pouze dětí v mateřské škole a děti v dětské skupině při řízené činnosti.

Na základě Mimořádné opatření – opatření ve školách s 1. fází rozvolnění s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání  

… se omezuje, provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou
a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,  (povinné předškolní vzdělávání se týká dětí narozených před 1. 9. 2015, tj. do 30.8.2015 včetně)

… v mateřských školách, se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce dokládá pouze potvrzením od zaměstnavatele.

Dle Mimořádné opatření – testování žáků ve školách se v dané škole umožňuje osobní přítomnost žáka pouze pokud 
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil ve frekvenci 1x týdně preventivní neinvazivní antigenní test
Vyšetření prostřednictvím antigenního testu, který si provedl sám (dítě) nebo které mu byly provedeny jinou osobou (rodič) a které mu poskytla škola, vždy bezprostředně po příchodu do areálu školy.
S tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu.

Testování ve vymezeném prostoru, proběhne mezi 6:00 až 8:10, rodič je povinen vyčkat výsledku testu (Počítejte s časovou prodlevou, doba pro vyhodnocení testu je 15-20 minut.) a zajistit docházku do třídy nejpozději v 8:30. 

viz. instruktážní video testování ve škole – LEPU testy 

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2

 


V případě hlášeného potvrzeného onemocnění COVID-19 v MŠ jsou níže instrukce pro rodiče dětí a zaměstnance školy, které byli s onemocněním COVID-19 v kontaktu.

Všem osobám v kontaktu je nařízena domácí karanténa na dobu 10 dní od rizikového kontaktu.

Prosíme rodiče dětí, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 v termínu do 10 dní od rizikového kontaktu. Odběry se dle Hlavní hygieničky provádějí všem bez rozdílu věku, 14 denní karanténa NENÍ MOŽNÁ.

Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr. Karanténu eviduje pediatr na základě Vaší telefonické komunikace s ním, po celou dobu karantény se dítě musí zdržovat pouze v místě adresy pobytu a musí omezit styk s ostatními osobami, nesmí ven, nesmí do školy! Totéž platí pro pedagogy a pracovníky, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID pozitivním. Karanténu a el. žádanku jim vystaví jejich praktický lékař.

Pokud byli děti či zaměstnanci vytrasováni, již jiného kontaktu z pozitivní osobou a 10ti denní karanténa jim běží, poté byli vytrasováni znovu v pozdějším kontaktu karanténa se prodlužuje od data posledního kontaktu s pozitivní osobou.

Mateřská škola je POVINNA zaslat KHS jmenný seznam osob v kontaktu – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. kontakt na zákonného zástupce.


Karanténu eviduje pediatr na základě telefonické komunikace se zákonným zástupcem, po celou dobu karantény se dítě musí zdržovat pouze v místě adresy pobytu a musí omezit styk s ostatními osobami, nesmí ven, nesmí do školy!

PCR test bude absolvovat pouze jeden, tj. dostaví se na odběrové místo. Za tímto účelem musí pediatr vystavit elektronickou žádanku, požádejte o ni, bez žádanky není možné odběr provést!

Objednání a informace o odběrových místech – www.nemcb.cz.
areál PCO Vrbenská 197/23 objednání je na tel. čísle 770 146 998.
Ne těchto místech bez předchozího objednání nelze vyšetření provést.

Dále je odběrové místo u hlavního vchodu na Výstaviště, zde je provozní doba pondělí – čtvrtek 8-14 hod. (bez objednání, ale nutnost žádanky od pediatra).

Na odběr nezapomeňte roušku, kterou je nutné zakrýt ústa a nos po celou dobu pobytu v odběrovém místě, tedy i během čekání!

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy. Pokud se u dítěte v karanténě za celou dobu karantény neobjeví příznaky onemocnění covid-19 a RT-PCR test vyšel negativně, pediatr karanténu po 10 dnech ukončí tj. 11. den může opustit karanténu. 

V případě, že test RT-PCR bude pozitivní, bude Vašemu dítěti nařízena ze strany pediatra 10 denní domácí izolace (pracovní neschopnost) od data pozitivity a rodinní příslušníci do Karantény. Domácí izolace pak bude ukončena po 10 dnech, pokud poslední 3 dny budou bez příznaků onemocnění. Na konci izolace se kontrolní testy již neprovádějí.

Pravidla domácí karantény:

Dítě je povinno setrvat po dobu karantény v místě adresy pobytu!

Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami. Rovněž je nutné oznámit při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů lůžkové péče, že dítěti byla nařízena karanténa.

Prosím sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb a řiďte se jeho pokyny.